Közügyekért - Varga-Márfy Kft www.digihigi.hu

Tartalomhoz ugrás

Közügyekért

Egyebek
2017 december 16-án átadták a Széchenyi Díj ​a ​Közügyekért Díjakat.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Széchenyi Díj a Közügyekért 2017-os díjátadó ünnepségen.  

Varga István vagyok, a Széchenyi Díj a Közügyekért egyik díjalapítója, az idén 20 éves Varga-Márfy Kft egyik tulajdonosa.
A Széchenyi Díj Közügyekért több terület - polgári védelem, tűzoltás, településfejlesztés, közbiztonság, mentés, rendvédelem, fegyveres testületek, közszolgálatosok, köztisztviselők, sajtó és a civil szféra - jelöltjei részére kerülnek átadásra. A díjalapítók és az elnök célja ezzel a Díjjal az, hogy elismerjék mindazokat, akik nem csak magukért, hanem kisebb nagyobb közösségükért is tesznek kitartó és példaértékű munkájukkal. Külön tisztelettel köszöntöm a Széchenyi család tagjait: Széchenyi Tímeát, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnökét, a gyerekeket: Széchenyi Viktóriát, Széchenyi Beatrixot, Széchenyi Kingát és Széchenyi Márkot.

A Közügyekért díj névadója Széchenyi István, politikus, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány-kormány közlekedési minisztere, a „legnagyobb magyar”. Eszméi, tevékenysége és hatása által a modern, új Magyarország egyik megteremtője. A magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb alakja, akinek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport területén végrehajtott reformok fűződnek. Számos intézmény alapítója és névadója. Széchenyi Béla és Széchenyi Ödön édesapja. Széchenyi István gyakorlati alkotásai: - folyószabályozás, - lóversenyzés - 1825-ben felajánlotta birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia létrehozására- kezdeményezte a Lánchíd felépítését, - beindította a gőzhajózást, - részt vett az óbudai hajógyár alapításában, - gőzmalmot létesített - országszerte népszerűsítette a selyemhernyó-tenyésztést, - kaszinókat szervezett, melyek a társasági élet központjaivá váltak - Pestet és Budát kívánta az ország fővárosává fejleszteni - ő használta először a Budapest megnevezést, - közlekedés fejlesztése - javasolta a manufaktúrákat, - vasútvonal építése, - téli kikötő.
Az ember az egyetlen szabad akaratú lény, így önállóan dönthet a maga és a köz javára!  Széchenyi gondolatait idézem: „Haszonszerzés nélkül semmi sem történik a világon. Ne is kívánjunk az emberektől érdekeikkel ellentétes dolgot. De nem olyan alacsony vágy ez. Csak adjunk neki józan irányt, fordítsuk nemes célra, közhaszonra.” ... „ Soknak, igen soknak célja csak egy: nemes és dicső, s nem egyéb, mint a közjó előmozdítása; de annál különbözőbbek s többfélék azon módok, melyeket mindenki a közcél elérése végett legfoganatosbaknak tart s melyekhez ragaszkodik. Mindegyik építni akar... "
Tudjuk, érezzük, hogy az önzetlenség, az adni és segíteni akarás mindig felemel. Mindig legyünk tudatában annak, hogy a szeretet, önmagunk, mások és a világ szeretete, továbbá a megbocsátásra való képességünk hozzásegít ahhoz, hogy felelősségteljes felnőtt, érett egyénekké váljunk…ezek együttesen mindig kivezetnek minket bármilyen nehézségből, labirintusból. Más és más tehetségeket, készségeket kaptunk az életünkhöz. Tudatosítsuk magunkban, hogy mindannyiunknak egyéni felelőssége van, közösségünkért és a világunkért. Emberek vagyunk, így aztán sokfélék és különbözőek, nagyon fontos, hogy jó szándékkal közeledjünk egymáshoz és figyeljünk egymásra. Mindig köszönjünk meg mindent, legyünk hálásak és bízzunk a csodákban! Az egész út olyan, mint egy Grimm mese. Vannak ijesztő és varázslatos részei, vannak benne segítők és ellenlábasok és tele van csodával. Ha a világ megváltoztatása, jobbítása a célunk, akkor először mindig magunkkal kell kezdeni. A türelem és az elszántság az, ami továbbvisz az utunkon. Elkezdeni a legnehezebb. Aztán kell az akarat és a kitartás. Ha úgy éreznénk, hogy eltévednénk útközben, akkor változtassunk irányt vagy kérjünk segítséget - ekkor mindig kiderül, hogy másoknak is hasonló kihívásaik vannak. Tudunk alkotni és különböző minőségű valóságokat teremteni. Természetünknél fogva teremtő lények vagyunk: minden gondolatunkkal, vágyakozásunkkal, érzéseinkkel, félelmeinkkel, szavainkkal és tetteinkkel folyamatosan, még ebben a másodpercben is alkotunk és teremtünk. Törekedjünk arra, hogy minél több jócselekedetünkkel segítsünk saját és mások életén. Azt kívánom, hogy mindenki érezze jól magát a mai ünnepségen!  
…...............( majd  ) felkérem Varga Lajos nyugalmazott tűzoltót, a Fehérvári Tűzoltó Egyesület alapítóját és a Perpetum Nemzetközi Speciális Kutató Mentők Alapítvány elnökét, hogy köszöntse a vendégeket.
Megkérem Széchenyi Tímea Úrhölgyet, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnökét, hogy köszöntse a megjelent vendégeket.
…Széchenyi Tímea Úrhölgy elmondta, hogy a rendezvény fővédnökének, Schmittné Makray Katalin levelét felolvassa, mivel Katalin Asszony külföldi hivatalos útja miatt nem tud sajnos részt venni az eseményen:
Tisztelt Ünneplő Közönség! Tisztelt Szervezők! Kedves Díjazottak!

Gróf Széchenyi István, a Legnagyobb Magyar kívánsága valósul most meg, hogy a hazáért, az országért cselekvő ember állíttassék a figyelem középpontjába; a cselekvő ember, hogy munkája eredményével szembesüljön mind ő maga, mind a közösség, amelynek érdekében tettekre váltotta gondolatait, megvalósította legigazabb, legjobb szándékait.

Széchényi tovább élő műve, hogy kiépült saját civilizációnk intézményrendszere, a berendezkedés, ahol mindenkinek helye van és saját kezével otthont teremthet magának. Tágabb otthonunk, a közösség nélkül azonban levegőtlen és sivár maradna lakásunk, üresek a falak, túl hosszúra nyúlna a tél. A közösséget is építeni kell: szilárd alapozással és folyamatosan; azt kell látni, hogy ebben mindenki kulcsemberré válik, aki saját céljának fogadja el mások szolgálatát, s azt fegyelemmel, türelemmel és meggyőződésből végzi, megértő érzékenységgel és felkészültséggel.
A Széchenyi-díj a Közügyekért erre az állampolgári, közemberi magatartásra válaszol elismeréssel, és bízvást tudhatjuk, hogy Széchenyi István ehhez jó szívvel adta a nevét: hiszen mi sem hitelesít jobban egy országot, mint a köz javára tevékenykedő személyek kiemelt tisztelete, az ehhez szükséges polgári öntudat és emelkedettség. Tudva azt is, hogy a Díj mindig kihívás is a következő időkre, nemes versengésre, és rangját mindig a díjazottak hosszabbodó névsora, az új hagyomány kölcsönzi és teremti meg.
Köszönjük a Széchenyi Családnak, hogy jelenlétükkel és hozzájárulásukkal erősítik a Díj hitelét.
Az eddigi és a mostani díjazottak sokféle emberek, jól felismerhető és megmutatható arccal, és ez így van jól, ez is a díjazásban rejlő cél erejét mutatja. Mindenki más személyiség, de elkötelezettségük közös, amelynek tükrében a különbségek nem ellentétet szülnek, hanem kiegészítik egymást, ahogy a gyakorlat és az élet megkívánja. Ezért lehet díjazott a bátor, sokat megélt tűzoltó, honvéd, rendőr, művelődés- és sportszervező, áruházi menedzser, tolmács, médiaszakember, történész vagy pedagógus, és bárki más a maga területén elért sikereivel. Ennek a Díjnak külön értéke, hogy általa is folyamatosan elismerhető és tudatosítható lehet a cigányság országépítő munkája. Világosan látszik, nem a származás dönt a díjazásról, hanem az érdem.
Szintén nagy elődünkre, Széchenyire vall, hogy kereste más népek társaságát, gyümölcsöző kapcsolatokat épített köztük és köztünk. Tény, hogy a magyar ember is könnyen barátkozik, és nem felejti el, aki jót tett vele. Mi pedig büszkék lehetünk rá, hogy már vannak például horvát, kínai, német, török díjazottjaink; és örömmel nyugtázzuk, hogy a helybeliektől a fővárosig – minden szinten – észrevesszük és nagyra értékeljük a külországbeliek együttműködő szándékát, jóindulatát. Európa is otthonosabb lesz ezáltal, hitben, bizakodásban, emberségben és földi ajándékokban gazdagabb.
Hadd köszönjem meg én is a díjazottak nevében a Családnak és valamennyi ötletadónak, szervezőnek és közreműködőnek ezt a mai alkalmat. Tudják, az is megtisztelve érzi magát, akit az esemény védnökségére kértek fel. Én ezt a tisztet abból a meggyőződésből vállaltam, hogy ezáltal is fontos ügyre lehet felhívni a tágabb közösség figyelmét. Hogy tehát a közösséget munkával és odaadással lehet megalkotni. És ez az alkotás maradandó, mint az emberek figyelme, emlékezete és hálája. Mint ez a Díj.
/ 2017-12-16 / Schmittné Makray Katalin

Most pedig szólítom egyenként a színpadra ABC sorrendben előbb a hölgyeket, majd az urakat.  Következzenek tehát a 2017-es év Széchenyi KÖZÜGYEKÉRT Díjazottai!
1. Beregszászi Olga - színművész, zeneszerző és előadóművész
Kárpátalján, Beregszászon született, magyar édesapa és ukrán édesanya gyermekeként. Zenei tanulmányait Ungváron végezte, majd Moszkvában a Színművészeti Akadémia hallgatója lett. A diploma kézhezvétele után a szerelem Budapestre röpítette. Magyarországra jött, ahol a budapesti Színművészeti Főiskolára különleges hallgatóként nyert felvételt. Később aztán több színháznak is tagja volt. Madách Színház, a kaposvári Csíky Gergely Színház, Gyermekszínház és az Arany János Színház követték egymást. Varázskör címmel jelent meg Beregszászi Olga első saját lemeze.
Több évi kemény munka után, melyre a hanganyag felderítése miatt volt szükség, a művésznő az édesapja emlékére állította össze Magyar Feltámadás című új lemezét, amely rövid idő alatt aranylemezzé vált. Ezt követte a témájában és sikerében hozzá hasonló Szép Magyarország című album. Beregszászi Olga betölti a színpadot egyéni hangjával és táncával.
Játszott színházakban, GYERMEK SZÍNHÁZ, MADÁGH SZÍNHÁZ,
KAPOSVÁRI  SZÍNHÁZBAN,...1982-ben, önállósította magát , irodalmi estek, koncertek.
Megjelent lemezek:
1. VARÁZSKÖR- szerzői lemez. Pilinszky János, Tollas Tibor versek.
2. MAGYAR FELTÁMADÁS. tiltott, titkolt dalok kisér zenekar.
3. SZÉP MAGYARORSZÁG  régi magyar dalok, népdalok.
4. EREDET Mezei András költő mondja a verseit Olga népdalokat énekel.
5. KÉT KARODBAN. szerzői lemez. költészet..
Érdemes kiemelni pár kitüntetést:  AZ ERDÉLYI VILÁGSZÖVETSÉG BECSÜLETRENDJE.
BÉRES FERENC KITÜNTETÉST, KÁRPÁT MEDENCEI VITÉZI REND TAGJA..
és ez év SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN megkapta a MAGYAR ÉRDEMREND  LOVAGKERESZTJÉT.
Beregszászi Olga 14 éve Karácsonykor nagyszabású jótékonysági koncertet ad több művésztársának közreműködésével és számtalan barátjának segítségével melynek mottója „100 perc 100 emberért”. Az ebből származó adományokat a művésznő a legrászorultabb idős emberekhez, nagycsaládosokhoz személyesen juttatja el. Különleges megjelenésével, egyedi hangjával, energiát sugárzó lényével a művésznő vidámságot, vigaszt és hitet hoz az emberek életébe. Vendégszerepléseivel képviselte Magyarországot Európában - Kárpátalja, Felvidék, Szlovákia, Vajdaság - Újvidék, Ausztria, Csehország, Erdély, Partium, Németország, Franciaország, Svájc, Svédország, továbbá Amerikában, Kanadában,  Ausztráliában, Új -Zélandon, számos országban... ahol csak éltek magyarok.
2. Fehérné Nguyen Le Ha - Állami ösztöndíjasként jöttem ide Magyarországra tanulni több mint harminc évvel ezelőtt. Agrár egyetemet végeztem, amellett adószakértői, könyvvizsgálói és még néhány végzettségem van ( ez a néhány ez összesen 11 ). Azóta is itt élek, itt dolgozom. Már az egyetemi évek alatt részt vettem közösségi munkában, abban hogy segítsek a külföldi diákok tanulásában és beilleszkedésben. Magyar -  vietnámi kapcsolat ápolásáért dolgozom mind a kultúra, mind gazdasági területen. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál önkéntes munkát vállalok a nemzetközi Tagozatban több mint három éve. Nagyon köszönöm a Széchenyi díjat! Számomra a legfontosabb hogy segíthessek az embereknek, ahogyan a tudásom megengedi.
3. Makrai Johanna - 2001 óta fodrász. 5 éve rendszeresen jár a Szent Imre Iskolaházba a gyermekek haját vágni, rendbe tenni, teljesen ingyen. Az idei évben a hajléktalan szállón rászorulóknak is szintén bérmentes szolgáltatást adott. Rászorulók hétköznapi problémáit segít megoldani.
4. Molnár Nelli - A Pákozdi Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető helyettese nyolc éve. Munkakörét nagy felelősséggel látja el. Közhasznú munkája elismerést vált ki a szakmai és a látogatói körökben.
5. Ódorné Csillag Andrea - 2001-ben került a Fejér Megyei Büntetés-végrehajtáshoz, mint raktáros. Kétszer kapott parancsnoki jutalmat.
6. Romhányi Anikó - A Vörösmarty Rádió indulása óta dolgozik a médiában. A Kodolányi János Főiskolán oktatott, majd dolgozott a Reflex rádióban, a Duna Televízióban és a Magyar Televízióban, de a rádiós hírszerkesztés maradt az örök szerelem. Székesfehérváron  sok középiskolás van, akik tőle sajátíthatták el a médiaismeretet.
7. Ágoston Gábor - 1977-ben született Banán. Nagypapája a helyi önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka volt, így már gyermekként megismerkedett a tűzoltósággal. Később tagja lett az egyesületnek, amely később feloszlott, ő pedig Tiszaújvárosba került. Családot alapított, majd 2012-ben visszaköltöztek Banára. A polgármester kérésére újra felállította a tűzvédelmi csapatot, azóta is a rendszer követelményeinek megfelelő képzéseken is részt vesznek. 2016-ban az ÖTE megyei elnökévé választották. Franciaországban élő ismerőse segítségével adományokat szállítanak be a Magyar Tűzoltó Szövetség támogatásával.
8. Balogh László – Miskolcon születtem 1974-ben, Nős vagyok, Két gyermekem van Álmos és Zelma. Jelmondatom: „Egy 40 év feletti férfinak kötelessége tenni, önzetlenül a közért.”
Vendéglátó ipari szakiskolát végeztem, mesterem Mátyás Rudolf volt, aki Világbajnok, Oscar-díjas olimpiai bajnok mesterszakács.
1994-óta vállalkozó vagyok. Mivel kereskedő családban születtem, így én is kereskedő lettem, a - Kayla Sun Kft tulajdonosa vagyok.
2001-óta Győr-Moson-Sopron megyében Pannonhalmán élek, Tagja voltam a következő szervezeteknek: a Round Table kerekasztal lovagjai, így 27 évesen találkoztam először a közösségi munkával.
2013-ban, Bakonyszentlászlón egy Eszterházy család volt szeszgyárát vásároltam meg, ahol egy konferencia-központot szeretnék létesíteni, aminek a felújítását mind a mai napig végzem.
2014-ben az év vállalkozója lettem Győr-Moson-Sopron megyében.
2015.03.21.-én megalapítottam, mint alapító elnök Győr-Moson-Sopron megye 10 prominens vállalkozó tagjával, a Pannonhalmi Tájegység Vállalkozói Egyesülést.
Az egyesülés célja a tájegység közösségeinek segítése, munkahelyteremtés, és rendezvények szervezése.
Eddigi eredményeink, a Magyar Műhely Alapítvánnyal karöltve, Szabó Gyula plébános úr vezetésével, 4 sikeres kapcsolatépítő konferenciát szerveztünk a Mezőörsi konferenciateremben. Témáink: Smart városok, közösségi többfunkciós edzőparkok, etikai kódex a vállalkozóknak, segítség a regulából.
Dr. Pottyondy Ákos Főapáság főkertészével és Tálos Gergő - fittness mesteredzővel közösen megszerveztük a Pannonhajsza hagyományőrző akadályfutó versenyt előbb a Főapátság gyógynövénykertjében, majd Cseszneken a vár körül, és Budapesten Nemzeti hajsza néven a Norma fánál. Nagy örömünkre Böjte Csaba testvér elfogadta fővédnöki felkérésünket, és Csíksomlyón az árvaháznál helyszínt biztosított rendezvényünknek.
Székely Hajsza néven megrendeztük hagyományőrző akadályfutó versenyt Erdélyben. A szervezésemben, egyre több vállalkozó csatlakozik mellénk és évről évre egyre több adományt viszünk Csaba testvér árvaházaiba.
A múlt év márciusában már 3 teherautónyi adományt vittünk az gyerekeknek.
Mezőörsön a népfőiskolán a vállalkozói szekciót szervezem meg.
?2015-2016 és 2017-ben 3 nagyszámú vállalkozói delegációt vezettem Kínába.
2014-ben beléptem a Győri Rotary Club-ba. A közösségben több programot szerveztünk, mint a Győri Rotary Fröccsnapok, jótékonysági bál, ebből a programszervezésből nőtt ki az egyik saját ötletem, az Árva Vacsora rendezvénysorozat, ami eddig három vacsora estből állt össze.
Az elsőn 30 hátrányos helyzetű gyermeket vittünk el, a másodikon 100 gyermeket vittünk egy zenés estre és most 2017-ben újabb 100 hátrányos helyzetű gyermeket vittünk vacsorázni és adtunk nekik egy életre szóló élményt helyi művészekkel. A rendezvény célja egy kombi autó megvásárlása volt, mely kapcsolódott a program címéhez is: Mikulásverda. Közösségi munkámat 2017 novemberében a H.O.G Hero Európai közösség építő díjjal jutalmazták. Hitvallásom: „Szabad akarat, család, barátság, jó szándék.” Barátsággal: Balogh László
9. Bozai Zsolt - 2008. április 21. óta dolgozik a MOHOSZ-nál, mint halászati őr. 2013. március 01 óta a halőri csoport vezetője. Munkájában maximálisan elhivatott, felelősségteljes, megbízható szakember. Több mint 40 éve „járja” a Velencei-tó vizét, annak minden zugát ismeri. Kitűnő harcsa és pergető horgász. Jó kedélye, humora életkedvet tölt a kollégákba, barátokba még a nehéz szürke hétköznapokon is.
10. Haufe Andor - 1977. november 11-én kezdett el dolgozni a Magyar Televízióban, ahol képzőművészeti filmek elkészítésében működött közre. 1918-2000 között a sportműsorok felvételvezetője volt.1970-1980 között a Budapesti Honvédnál atletizált, több országos bajnoki címet szerzett. 2001-ben költözött Székesfehérvárra, azóta a Fehérvár Televízió gyártásvezetőjeként azon dolgozik, hogy minden gördülékenyen működjön.
11. Illy Roland Tamás - Vállalkozóként sokat tesz a környezetéért, gyakran adakozik. Házakat újít fel a rászorulóknak, valamint szállást is nyújt a szegényeknek. Többször segített már embereknek elindulni az kiegyensúlyozott emberséges élet irányába.
12. Klupács Péter - 1990-ben lépett be az Országos Mentőszolgálathoz, mint gépkocsivezető. 2008-ban szakképesített mentőápoló, majd 2013-ban mentő technikus lett. Szakmaszeretetét, elhivatottságát, szakértelmét jelzi, hogy társaival együttműködve hazai mentőversenyeken két alkalommal is 1. helyezést, nemzetközi mentőversenyen két alkalommal is 2. helyezést ért el. Munkáját magas fokú szakértelem és odaadás jellemzi, kezdetektől fogva részt vett az új betanuló bajtársak oktatásában. Több éve rendszeresen tart előadásokat elsősegélynyújtás témakörben. Az újraélesztésről szóló „Te vagy a hős” program egyik ötletgazdája és zászlós hajója.
13. Kovács Tibor - a Jó Életminőségért Alapítvány alapítója, mint az Alba Mineral Kft. igazgatója, vallja, hogy legfontosabb élelmiszer a víz, ami a jobb szellemi és fizikai teljesítmény egyik titka. A tudás pedig kötelez.
Munkássága során kiemelt figyelmet fordít a közjó megteremtésére, így a helyi és országos intézmények, Mátyás Király nevével fémjelzett védőitallal történő ellátására. Mert, ahogy hirdeti, az emberben ( a sejtekben a szervekben), az információ és a tápanyag, mint energia, egyaránt a víz közvetítésével hasznosul. Így elősegíti az emberi szervezet igazi megújulását, alkalmazkodását a napi életben a fejlődésben, mint információ hordozó.
Új hír, hogy a Magyar Kormány döntése szerint. 2018 az igazságos Mátyás Király emlékéve lesz, aki a megújulás fejedelme volt Európában -
Így mondhatjuk azt is, hogy Széchenyi és Mátyás király egymásra talált.
14. Kriják László - Kopácson él családjával. 1959-ben ifi tűzoltóként kezdett. 1991-től a délszláv háború kezdetén is aktívan részt vett a tűzoltóság életében. A 2000-es  évek elejétől több tiszti iskolát végzett, vizsgákat tett. Több kitüntetést is kapott. 12 évig volt az Ö.T.T. titkára, valamint a mai napig is vezetőségi tag.
15. Laufer Tamás - jelenleg az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének elnöke, a Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány kuratórium elnöke, az Alba Innovár Digitális Élményközpont létrehozásának és működtetésének vezetője. Elkötelezett az innováció, az oktatás modernizálása, a használható tudás, a digitális világ sokszínűségének bemutatása iránt. Szakmai pályafutásának szerves része az informatika. Mind a nemzetközi, mind a hazai informatikai vállalatok vezetőjeként olyan stratégiák megalkotásában és megvalósításában vesz részt, amellyel a technológiai fejlesztések, a digitálizáció által biztosított innovatív megoldások a mindennapi életünk hasznos részévé válnak. Mottója: „a gazdaság vezető szereplői kiemelt felelősséggel tartoznak közösségükért”

16. Mányoki Zoltán - Pincehelyen született 1962-ben. Iskoláit Székesfehérváron végezte, majd 1985-ben diplomázott a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán. Katonai pályafutása 1990-ig tartott, majd a rendőrséghez került. 2001-2003 között elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát is. 2006. decemberében alezredesként ment korkedvezményes nyugdíjba. 2006-2009 között egy őrző-védő cég szakmai vezetője, majd 2016-ig a Városgondnokság főrendésze. Jelenleg a Székesfehérvári Megyei Jogú Városnál dolgozik. Sokat sportolt, jelenleg is tagja a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetségnek, mint szövetségi ellenőr.
17. Mezei István – sportmenedzser, korábban miniszteri tanácsadó: idézem szavait:  Életutamat végigkísérte a sport és a cigányság ügye iránti elkötelezettség és tenni akarás. 1986-1991 HNF Országos Tanácsa  Országos Cigány Tanács vezető titkára, 1991-1994 Für Lajos honvédelmi miniszter romaügyi tanácsadója, 1995-2007 (nyugdíjazásáig) Pintér Sándor Országos Rendőrfőkapitány romaügyi tanácsadója voltam. 1992-től mindmáig a Farkas János Ifjúsági Alapítvány elnökeként a hátrányos helyzetű fiatalok sportolásával, integrációjának elősegítésével foglalkozom (kisebbségi labdarúgó válogatott felkészítése, menedzselése, történelmi tudat ápolása,  nemzetközi kulturális és sport-találkozók szervezése ) 2001. Elismerő miniszteri oklevél: „A magyar sporttért, felemelkedésért végzett munkáért” 2002. „Kisebbségekért Díj”, 2003. Köztársaság elnökének érdemérme bronz fokozat: „Labdarúgásért, Európáért” 2004. Magyar köztársaságelnökének bronz érdemkeresztje: „Érdemes és eredményes munkásságáért”  2005. Belügyminisztertől Közszolgálatért érdemjel: , 2005. A Magyar Köztársaság elnökének érdemérme: „A cigány válogatott megszervezéséért és a válogatott nemzetközileg is számon, tartott sikeres szerepléséért, a roma fiatalok beilleszkedését segítő sokoldalú nevelő munkájáért.” 2007. Köztársasági elnöktől: A Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztje, 2007. Országos Rendőrfőkapitány: Dísztőr kitüntetésben részesített: 2007. Prima Primissima sportkategóriájának Prima-díjasa lettem. - a díjat Varga Istvántól vehettem át, aki a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetettje, továbbá idén pedig a Gróf Széchenyi Család Alapítványának AZ Év Széchenyi Vállalkozása 2017 Különdíjasa is. Köszönöm a megtisztelő kitüntetést!
18. Német József - Nyugalmazott tűzoltó. A Perpetum Nemzetközi Kutató Mentők Alapítvány oszlopos tagja, aki részt vesz minden segítségnyújtásban, minden rendezvényen, önkéntes tűzoltó.
19. Pavo Nikolic - Beljén, Horvátországban él családjával. Bűnügyi rendőrségnél dolgozott, mint rendőr. 1980-tól a tűzoltó egyesület tagja, jelenleg a titkárra is. Az utóbbi 10 évben részt vesz a technikai beavatkozásokban, tüzek oltásában, valamint résztvevője sok hazai és nemzetközi találkozónak, ahol tapasztalatcsere valósul meg.
20. Ribi Péter - Székesfehérvár szülötte. Az általános és középiskolát is a városban végezte. Érettségi után matematikus mérnöki diplomát szerzett. Rövid ideig dolgozott a szakmájában, majd eleinte szabadidejében kezdett az idegenforgalommal foglalkozni, később ez egyre nagyobb teret kapott az életében. Jelenleg az ország egyik legnagyobb, legmegbízhatóbb, legnépszerűbb utazási irodájának az ügyvezetője. Ahogyan ő fogalmazott, a munkája egyben a hobbija is. Hivatalos elfoglaltságai mellett jelentős karitatív tevékenységet folytat. 10 éve hozta létre a Fehérvár Travel Kft. támogatásainak és karitatív tevékenységének koordinálására a Fehérvár Travel Alapítványt. A negyedévente kiírt pályázatokon 10-15 millió Forint körüli összeget oszt ki a kuratórium. Alapítványa a 10 év alatt körülbelül 2500 rászoruló család és 200 intézmény életét segítette önzetlen anyagi támogatásával. Célja a fogyatékkal élők életminőségének javítása. Az alapítvány támogatásával jött létre Székesfehérvár  Maroshegyen, a Szent Kristóf Ház, a fogyatékkal élők nappali intézménye, és a közelben lévő lakóotthon az enyhén értelmi fogyatékosok számára. Az alapítvány tevékenységei közé tartozik a székesfehérvári öregek otthonában élő magányos idős emberek látogatása. Ugyanilyen nagyszerű kezdeményezés az autista fiatalok klubjának megalakítása. Hitvallása: „Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség.” Elkötelezett lokálpatrióta: képességeivel, tudásával, munkájával a nehézségek ellenére szülővárosát gazdagítja. Kikapcsolódásképpen sportol, kosárlabdázik, szponzorálja a fehérvári kosárlabdasportot. Munkássága, tevékenysége, embersége, szerénysége példaértékű környezete számára.
21. Sárközi Gyula ( a díjat lánya, Sárközi Adrienn veszi át ) - „Egy ideig úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy gyökértelen vagyok, de nem vagyok az, mert van egy iskolám. A gyerekek nagyon komoly kapaszkodót adnak az élethez.”
Sárközi Gyula 1972-1982 között az Állami Balett Intézet növendéke volt, majd a Magyar Állami Operaházban kartáncosként, később címzetes magántáncosként, szólistaként, 1990-től balettmesterként, 1991-től koreográfus-asszisztensként dolgozott. Legfontosabb mestereinek Seregi Lászlót, Markó Ivánt és Fülöp Viktort tartja. Tíz évig tanított a Magyar Táncművészeti Főiskolán, ahol évfolyamvezető balettmester volt, 1999-ben a docensi címet is megkapta. 1996-1997-ben a Magyar Fesztivál Balett balettmestereként dolgozott, 1992-től a Madách Színház tánckarának művészeti vezetője. 2000-ben hozta létre a KFKI Kamarabalettet, amely később Sárközi Gyula Társulat néven működött tovább. 2001-ben alapította meg a Madách Musical Táncművészeti Iskolát és Szakközépiskolát. Sárközi Gyula maga is szegény sorsú roma családból származik, Budapest VIII. kerületében nőtt fel, a szeretetteljes családi háttér és a sok munka eredményeként a nehéz körülmények ellenére kiemelkedő pályát járt be. Szülei lehetőségeikhez képest mindent megadtak neki, de tisztában van vele, hogy nem minden hasonló sorsú gyermek ilyen szerencsés. Ezért tartja fontosnak, hogy a Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában hátrányos helyzetű és állami gondozott gyermekek kedvezményesen vagy térítésmentesen tanulhassanak. Kitüntetései: Új Európa Alapítvány – MOL Tehetséggondozásért Díj (Az év pedagógusa) (2011), Harangozó Gyula-díj (2000), Magyar Köztársasági Érdemrend kiskereszt (1998)
22. Tranker Tamás - 20 éve dolgozik az Auchan Magyarország Kft-nél biztonsági és műszaki területen. Tiszteletbeli tűzoltó címet kapott a hivatásos szervezettel való együttműködése elismeréséül. Szabadidejében lakóhelyén, Alcsútdobozon a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökeként szolgálja a környezete biztonságát.
23. Valastyán József - 1958-tól horgászik. 1970-1990 között a Székesfehérvár Dolgozók Sporthorgász Egyesületének Elnöke. 5 évig volt az Országos Ifjúság Nevelési Bizottság tagja. 1970-ben vizsgabizottságot alakított (országosan először) és vizsgáztatott rengeteg gyermeket és felnőttet. Még ma is aktív tagja a horgásztársadalomnak.
24. Wagner Péter - 1956-ban született Kisbéren. Iskoláit Székesfehérváron végezte, majd „summa cum laude” végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán. 1980-ban kezdett dolgozni az Agárdi Mezőgazdasági Kombinát Zichyújfalui Takarmánygyárában. 43 évet töltött itt különféle gépészmérnöki vezető pozíciókban. 2013. áprilistól a Városgondnokság logisztikai vezetője, ahol mind szakmai tudását, mind a kapcsolati tőkéjét a cég és a város érdekében kamatoztathatja. Családjával Agárdon él. 25 éve hőlégballonozik, egyik főszervezője a Velencei Tavi Nemzetközi Hőlégballon Karneválnak.
25. Zsolnai Endre - A MikulásGyár 2005-ben került először megrendezésre, 2006-ban lett országos, az első nagy elismerését a 2009-es teljesítményére kapta, egy 11 tagú független szakmai zsűritől, Lisszabonban. Azóta folyamatosan nő az adományozók és az adományozottak száma. A MikulásGyár hatalmas karitatív fesztivál, nem pusztán azt kéri az emberektől, hogy egy adott helyre vigyenek adományt, hanem az 56-osok terén számos ingyenes programmal várja, idén 22 napon keresztül a látogatókat. A MikulásGyár független a mindenkori politikától és az egyházaktól. A mély-szegénységben élő nagycsaládokon, gyermekeken segít tartós élelmiszerek, tisztító- és tisztálkodási szerek, jó minőségű ruhák, játékok, könyvek, édesség gyűjtésével. Az adományokat a Magyar Vöröskereszt osztja szét rászorultsági alapon, a Magyar Posta és Posta Logisztika szállításával. Tavaly 137 ezer kilónyi adományt gyűjtöttünk. A MikulásGyár Alapítvány közhasznú. A MikulásGyár az egyetlen segélyakció, amely nem kér és nem fogad el adományokat, nem kér adó 1%-ot, nincsen emelt díjas sms-e, nem perselyez. Magánszemélyek hozták létre és üzemeltetik, a legnemesebb szándékkal. Idén a Vöröskereszt önkéntesei mellett 2.000 saját önkéntesünk dolgozik a Gyárban. Zsolnai Endre a jogtulajdonos, főszervező, aki a 2000-es évek elejétől 18 hazai pláza marketing és PR vezetője volt 10 éven keresztül, számos kulturális és társadalmi célú rendezvényt szervezett és szervez, céges és magánjelleggel támogat. 2017-ben a Magyar Vöröskereszt Világnapján (május 19.) átvette az év adományozója díjat a Vöröskereszt elnökétől és főigazgatójától.

Beregszászi Olga művésznő elénekelt 2 dalt, a közönség nagy tapssal jutalmazta.

Varga István elköszön: A szervezők és a magam nevében gratulálok a díjazottaknak és megköszönöm a sajtó önzetlen segítségét, továbbá Gróf Széchenyi Család Alapítvány kurátorainak, a Széchenyi Család tagjainak, a Varga-Márfy Kft munkatársainak és a Perpetum Alapítvány önkénteseinek a sok segítségét... köszönet szponzorainknak: Aqua Mathias Ásványvíz, Auchan Magyarország, Béres Zrt, ComCad System Kft ügyvezetője: Szőnyi Zoltán aki legyártotta a plaketteket, IlliVirsli Kft, Pass Szilvia, Aranyalma Cukrászda - sütemények, Perpetum Nemzetközi Speciális Kutató Mentők , Varga Balázs, Regnum Intertrans Kft, Letsch Szerszámgyártó Kft, a Szabad Művelődés Háza, Varga-Márfy Kft., Virágvár, Peresztegi Hajnalka, Márka Üdítőitalok, köszönjük az erkölcsi és az anyagi támogatásokat, köszönet a díjazottaknak és az itt megjelent vendégeknek.

Hölgyeim és Uraim! Kívánom mindenkinek a legjobbakat!  A Szózat után készülnek a közös fotók, majd várunk mindenkit az előtérben egy kis harapnivalóval és innivalóval, majd kötetlen beszélgetés. ( Székesfehérvár, 2017. december 16 )

Sajtómegjelenések:
A Széchenyi Díj a Közügyekért elismerésben a Fehérvár Médiacentrum két munkatársa is részesült: Romhányi Anikó és Haufe Andor. Gratulálunk!

Széchenyi Díj ​a ​Közügyekért 2017 Díjátadó Ünnepség

A Széchenyi Díj Közügyekért több terület - polgári védelem, tűzoltás, településfejlesztés, közbiztonság, mentés, rendvédelem, fegyveres testületek, közszolgálatosok, köztisztviselők, sajtó és a civil szféra – jelöltjei részére kerülnek átadásra.

Az alapítók és az elnök célja ezzel a Díjjal az, hogy elismerjék mindazokat, akik nem csak magukért, hanem kisebb nagyobb közösségükért is tesznek kitartó és példaértékű munkájukkal.
Időpont: 2017 december 16 szombat  17.00 óra
Érkezés: 16.15-től 16.55-ig
Helyszín: Székesfehérvár, Öreghegyi Közösségi Ház, Fiskális út 93
Parkolni a Fiskális úton vagy a Selmeci úton lehet
Térképen: https://goo.gl/maps/Kcw2NdFBSCU2
Megközelíthető a helyi járatú autóbuszokkal: 23, 24, 25, 26, 26A, 32

Szervezők: Széchenyi Tímea a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke, Varga István Attila a Varga-Márfy Kft ügyvezetője, a Perpetum Nemzetközi Speciális Kutató Mentők Alapítvány alapítója, a Közügyekért díj kezdeményezője és Varga Lajos a Fehérvári Tűzoltó Egyesület alapítója

Műsor: Himnusz, Köszöntők, Díjátadások, Zárszó, Szózat

A rendezvény sajtó nyilvános.


Kérjük, hogy mielőbb jelezzék támogatói és/vagy részvételi szándékukat: fax: 0622502611 vagy email: vargamost@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1438658352868912/

PERPETUM Nemzetközi Speciális Kutató-Mentők Alapítvány
8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 63.
Adószám: 18503278-1-07
www.perpetum.hu
2016-os hír: Széchenyi Díj Közügyekért 2016 Díjátadó Ünnepség

A Széchenyi Díj Közügyekért több terület - polgári védelem, tűzoltás, településfejlesztés, közbiztonság, mentés, rendvédelem, fegyveres testületek, közszolgálatosok, köztisztviselők, sajtó és a civil szféra – jelöltjei részére kerülnek átadásra.

Az alapítók és az elnök célja ezzel a Díjjal az, hogy elismerjék mindazokat, akik nem csak magukért, hanem kisebb nagyobb közösségükért is tesznek kitartó és példaértékű munkájukkal.

Időpont: 2016 december 11 vasárnap 17.00 óra
Érkezés: 16.15-től 16.55-ig

Helyszín: Öreghegyi Közösségi Ház,  8000 Székesfehérvár, Fiskális út 93.
Parkolni a Fiskális úton vagy a Selmeci úton lehet
Térképen: https://goo.gl/maps/Kcw2NdFBSCU2
Megközelíthető a helyi járatú autóbuszokkal: 23, 24, 25, 26, 26A, 32

Szervezők:

- Széchenyi Tímea elnök
- Varga István Attila villamosmérnök, a Varga-Márfy Kft ügyvezetője, a Perpetum Nemzetközi Speciális Kutató Mentők alapítója
- Varga Lajos, a Fehérvári Tűzoltó Egyesület alapítója

Műsor:
Himnusz
Köszöntők
Hungarikum dal:
Díjátadások
Elköszönés:
Szózat


A rendezvény sajtó nyilvános.

Részvételi szándékukat itt tudják jelezni fax: 0622502611 vagy email: vargamost@gmail.com
www.kozugyekert.hu

PERPETUM Nemzetközi Speciális Kutató-Mentők Közhasznú Alapítvány
8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 63.
Adószám: 18503278-1-07
Számlaszám: 10402908-50515448-51511016.

Flag Counter
Vissza a tartalomhoz